Yusuke Hayashi

Skaters/Teams Choreographed
Jui Shu Chen