Ukrainian Championships

Dec 17-20, 2018

Senior Ladies

SP Score FS Score Total
1 Anastasiya Arhipova 1 58.37 1 120.93 179.30
2 Anna Ivanchenko 2 50.15 2 89.30 139.45
3 Marina Zhdanovich 3 48.28 3 88.73 137.01
4 Anastasiia Gozhva 4 47.54 5 84.57 132.11
5 Elizaveta Babenko 5 44.39 4 87.28 131.67
6 Ekaterina Dzitsyuk 7 39.20 6 74.54 113.74
7 Dariia Gozhva 6 39.87 8 68.10 107.97
8 Varvara Romadinova 8 38.72 7 69.05 107.77
9 Miriam Abdulkarimova 10 33.94 9 67.90 101.84
10 Nikol' Ishkova 11 33.23 10 65.68 98.91
11 Mariya Kuznetsova 9 34.57 13 61.45 96.02
12 Anastasiya Mitrofanova 13 29.22 12 65.26 94.48
13 Snezhana Khristenko 16 26.12 11 65.34 91.46
14 Aleksandra BrAtsyun' 14 27.18 14 59.41 86.59
15 Ekaterina Stryuchenko 12 29.31 15 55.91 85.22
WD Elizaveta Galazdra 15 26.75